Polo Ralph Lauren Half Shirts (110)
SOLDOUT
32,000원

•상세사이즈 : 어깨 48 소매 27 가슴 69 기장 80

•추천사이즈 : #찰리110

•상품넘버 : #찰리A5_2507

•색상 : 블루

•오염/손상 : X